razmak

Često postavljana pitanja

 

1. Koji su osnovni zadaci Agencije?

Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) je odgovorna za prikupljanje, analiziranje, obradu i distribuciju obavještajnih podataka ovlaštenim dužnosnicima i tijelima u cilju zaštite sigurnosti, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak, osnove ekonomske stabilnosti BiH, kao i prijetnje po globalnu sigurnost koje su štetne po Bosnu i Hercegovinu, a naročito:

a) terorizam, uključujući međunarodni terorizam;
b) špijunaža usmjerena protiv Bosne i Hercegovine ili štetna po sigurnost Bosne i Hercegovine na bilo koji drugi način;
c) sabotaža usmjerena protiv vitalne nacionalne infrastrukture Bosne i Hercegovine ili na drugi način usmjerena protiv Bosne i Hercegovine;
d) organizirani kriminal usmjeren protiv Bosne i Hercegovine ili štetan po sigurnost Bosne i Hercegovine na bilo koji drugi način;
e) trgovina drogama, oružjem i ljudima usmjerena protiv Bosne i Hercegovine ili štetna po sigurnost Bosne i Hercegovine na bilo koji drugi način;
f) nezakonita međunarodna proizvodnja oružja za masovno uništenje, ili njihovih komponenti, kao i materijala i uređaja koji su potrebni za njihovu proizvodnju;
g) nezakonita trgovina proizvodima i tehnologijama koje su pod međunarodnom kontrolom;
h) radnje kažnjive po međunarodnom humanitarnom pravu;
i) djela organiziranog nasilja ili zastrašivanja nacionalnih ili vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini.

2. Ko i kako kontroliše rad Agencije?

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine isključivo je odgovoran za nadzor i usmjeravanje rada Agencije, koje obavlja na način u skladu sa članom 10. Zakona o Agenciji.

Parlamentarni nadzor nad radom Agencije vrši Sigurnosno-obavještajna komisija koju zajednički osnivaju Predstavnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sigurnosno-obavještajna komisija vrši nadzor nad zakonitošću rada Agencije i po drugim pitanjima u skladu sa članovima 19., 20., 21., 22., i 23. Zakona o Agenciji.

Glavni inspektor Agencije je odgovoran da osigura funkciju unutrašnje kontrole u Agenciji u skladu sa članom 33. Zakona o Agenciji.

3. Kako se prikupljaju podaci?

Agencija je ovlaštena da prikuplja, analizira, obrađuje, čuva i distribuira obavještajne podatke nadležnim tijelima unutar BiH na način koji je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o Agenciji i drugim relevantnim državnim zakonima.

Tokom operacija čije je provođenje odobrio generalni direktor, Agencija ima ovlaštenje da prikuplja informacije iz svih javno raspoloživih izvora, od drugih tijela u Bosni i Hercegovini i poduzimanjem drugih mjera shodno članovima 74. i 75. Zakona o Agenciji.

Kada generalni direktor smatra neophodnim u cilju ispunjavanja dužnosti Agencije utvrđenih Zakonom, Agencija može primjenjivati mjere tajnog prikupljanja informacija shodno članu 76.

Agencija je također ovlaštena za tajno prikupljanje podataka uz prethodno dobijeno sudsko ovlaštenje, shodno članovima 77., 78. i 79. Zakona o Agenciji.

4. Kako se dobije ovlaštenje za presretanje komunikacija?

Praćenje komunikacija putem telekomunikacijskih i drugih oblika elektronskih uređaja može se vršiti samo u slučajevima za koje je dobiveno prethodno ovlaštenje od predsjednika Suda Bosne i Hercegovine ili sudije Suda Bosne i Hercegovine kojeg je odredio predsjednik Suda Bosne i Hercegovine.

Ukoliko generalni direktor Agencije ima osnovane razloge da smatra da su mjere praćenja iz ovog dijela potrebne Agenciji kako bi mogla provesti istraživanje o prijetnji po sigurnost Bosne i Hercegovine, generalni direktor upućuje pismeni zahtjev sudiji za dobivanje odobrenja za takvo praćenje.

Svi takvi zahtjevi moraju sadržavati stavke navedene u članu 77., stav 3., a između ostalog i Informaciju kojom se obrazlaže opravdanost primjene mjere praćenja kako bi omogućila Agenciji da provede istragu o prijetnji po sigurnost Bosne i Hercegovine.

5. Mogućnost zaposlenja u Agenciji?

Za prijem u radni odnos u Agenciji nije obavezan javni konkurs. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji utvrđuju se uslovi za svako radno mjesto u Agenciji, kao i posebni uslovi za zapošljavanje u Agenciji.

Određena radna mjesta u Agenciji mogu biti popunjena putem javnog konkursa. Ta radna mjesta se popunjavaju prema proceduri utvrđenoj u članovima 38. i 39. Zakona o Agenciji. Javni konkursi za popunu upražnjenih mjesta u Agenciji s nazivom upražnjenih radnih mjesta i općim uslovima  objavljuju se u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” i u najmanje jednom od dnevnih listova koji se distribuiraju u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara BiH osniva Komisiju za provjeru, koju čine predstavnici Obavještajno-sigurnosno-savjetodavne službe i predstavnici Ministarstva sigurnosti, koji će vršiti pregled prijava i obavljati razgovor s kandidatima za prijem u službu. Nakon završetka razgovora, Komisija za provjeru dostavlja generalnom direktoru i  zamjeniku na dalje razmatranje listu kandidata, koju istovremeno dostavlja i Sigurnosno-obavještajnoj komisiji. Generalni direktor imenuje onog kandidata koji je prvi na listi i kojeg je prepuručila većina članova konkursne komisije. Ukoliko ovaj kandidat ne može biti imenovan iz opravdanih razloga i uz argumentirane dokaze, u razmatranje se uzimaju ostali kandidati sa liste redoslijedom kojim su navedeni.

Odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ne primjenjuju se na zaposlene u Agenciji. U slučajevima kada prava i obaveze zaposlenih i radni odnosi nisu regulirani ovim zakonom, primjenjuju se odgovarajući zakoni i propisi Bosne i Hercegovine o radnim odnosima.

6. Ko može postati zaposlenik Agencije?

Lice koje želi stupiti u radni odnos u Agenciji mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je starije od 18 godina;
c) da posjeduje odgovarajuću školsku i stručnu spremu utvrđenu Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji;
d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje određenih poslova predviđenih za ovo radno mjesto;
e) da tri godine prije dana prijavljivanja za radno mjesto u Agenciji nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
f) da posjeduje uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i
g) da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Osobe koje žele stupiti u radni odnos u Agenciji moraju ispunjavati i sigurnosne uslove koji se utvrđuju putem sigurnosne provjere. Sigurnosna provjera se provodi uz pristanak osobe o kojoj je riječ, i također uključuje osobe s kojima to lice živi u zajedničkom domaćinstvu uz njihov pristanak, ukoliko se radi o punoljetnim osobama. Ukoliko kandidat ne pristane na ove sigurnosne provjere, ne može biti primljen u radni odnos u Agenciju. Osoba koja želi stupiti u radni odnos u Agenciji, pored općih uslova za prijem u Agenciju, mora ispunjavati i posebne uslove za prijem i raspoređivanje na pojedine poslove (određena školska sprema i struka, radni staž, posebne stručne vještine i znanja, posebna zdravstvena sposobnost i dr.) propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije. Ukoliko neka osoba nije primljena na rad u Agenciju jer ne ispunjava gore navedene uslove ili ukoliko postoje prepreke za njen prijem, Agencija nije dužna obrazložiti zašto ta osoba nije primljena u službu. Konačno rješenje o zapošljavanju i o rasporedu na radno mjesto donosi generalni direktor Agencije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukovodstvo Agencije

Dana 23.02.2023.godine, na trećoj vanrednoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je imenovalo Almira Džuvu za generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Ristu Zarića za zamjenika generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH te Damira Bevandu za glavnog inspektora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, na mandat od četiri (4) godine, počev od 28.02.2023.godine.

Objave za javne nabavke

Više na slijedećoj stranici