razmak

Nastanak

 

Formiranje Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA BiH)

Dana 22. ožujka 2004. godine, na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog i Doma naroda, usvojila je Zakon o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine. Ovaj Zakon stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 12, od 14.04.2004. godine, a Agencija je počela sa radom 01. lipnja 2004. godine.

Dakle, pomenutim Zakonom osnovana je Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine koja je odgovorna za prikupljanje, analiziranje i distribuiranje obavještajnih podataka u cilju zaštite sigurnosti, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Bitno je naglasiti da Agencija obavlja svoj rad sukladno odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, uključujući odredbe Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenih protokola, te međunarodne ugovore i sporazume koje je BiH potpisala ili im je pristupila.

Prema zakonskom rješenju, Agencija je civilna obavještajno-sigurnosna institucija koja ima status neovisne administrativne organizacije Bosne i Hercegovine. Agencija ima status pravne osobe.

U sastav Agencije ušle su civilne obavještajno-sigurnosne institucije koje su ranije djelovale u entitetima - u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Zakonom je određeno da se na teritoriji Bosne i Hercegovine ne mogu osnivati ni djelovati nikakve druge civilne obavještajno-sigurnosne strukture.

Financijska sredstva za rad Agencije u cjelini se osiguravaju iz državnog proračuna, sukladno zakonu koji regulira Trezor institucija Bosne i Hercegovine.

Sjedište Agencije je u Sarajevu, ulica Mehmeda Spahe br. 7.

 

Rukovodstvo Agencije

Dana 19. studenog 2015. godine, na 32. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je imenovalo Osmana Mehmedagića za generalnog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Trifka Buhu za zamjenika generalnog direktora te Damira Bevandu za glavnog inspektora OSA-e, na mandat od četiri (4) godine, počev od 19.11.2015. godine.

Pomenuta imenovanja su uslijedila nakon isteka mandata prethodnog rukovodstva Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.